لیست قیمت های ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای انگلیسی به فارسی

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای انگلیسی به فارسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های موجود در این جدول برای حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

طرح
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف طلایی نقره ای برنزی
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % ۱۳,۴۷۵ تومان ۷,۲۹۲ تومان ۴,۹۵۷ تومان
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % ۱۲,۸۰۱ تومان ۶,۹۲۷ تومان ۴,۷۰۹ تومان
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۱۰ % ۱۲,۱۲۷ تومان ۶,۵۶۲ تومان ۴,۴۶۱ تومان
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۵ % ۱۱,۴۵۳ تومان ۶,۱۹۸ تومان ۴,۲۱۳ تومان
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % ۱۰,۷۸۰ تومان ۵,۸۳۳ تومان ۳,۹۶۵ تومان
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % ۱۰,۱۰۶ تومان ۵,۴۶۹ تومان ۳۷۱۷ تومان
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % ۹,۴۳۲ تومان ۵,۱۰۴ تومان ۳,۴۶۹ تومان