لیست قیمت های ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای فارسی به انگلیسی

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای فارسی به انگلیسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های این جدول در خصوص حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

 

طرح
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف طلایی نقره ای برنز
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % ۱۸,۵۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان ———-
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % ۱۷,۵۷۵ تومان ۱۳,۳۰۰ تومان ———-
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۱۰ % ۱۶,۶۵۰ تومان ۱۲,۶۰۰ تومان ———-
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۵ % ۱۵,۷۲۵ تومان ۱۱,۹۰۰ تومان ———-
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % ۱۴,۸۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰ تومان ———-
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % ۱۳,۸۷۵ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان ———-
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % ۱۲,۹۵۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان ———-