ترجمه چیست؟

واژه Translation به معنای ترجمه برای اولین بار در سال ۱۳۴۰ میلادی (۷۱۹ شمسی) بکارگیری شد[۱] اما امروزه محققان و زبان پژوهان، معنا و مفهوم متعددی برای این واژه قائل شده اند:

۱) ترجمه به عنوان یک رشته دانشگاهی سازماندهی شده و چهارچوب مند

۲) محصول نهایی ترجمه متون از یک زبان به زبان دیگر

۳) فرآیند نیل به ترجمه.

با این حال، در تمامی ۳ معنای کلی مذکور، فرآیند ترجمه مشتمل بر ترجمه و تبدیل متن زبان مبدا به زبان مقصد می باشد. شایان ذکر است که عمده نظریه ها و تحقیقاتی که در رابطه با مفهوم ترجمه انجام پذیرفته اند معطوف بر مطالعات یونان باستان و لاتین و ترجمه متون مذهبی همچون انجیل و تورات هستند. با این حال، ساندرا هالورسون[۲] (۱۹۹۹) معتقد است که ترجمه به عنوان یک طبقه بندی نخستین قلمداد می گردد که مشتمل بر ویژگی ها و خصوصیات بنیادین است و انواع ترجمه ها می بایستی ارتباط و پیوند متقابلی با این خصوصیات برقرار نمایند. نکته جالب توجه این است که پیشتر مفهوم ترجمه حول مفاهیم زبانی و روش شناختی می گردید اما امروزه به عنوان مفهومی چندوجهی و کاربردی در عرصه علم خودنمایی می کند.

[۱] . Holmes (1988)

[۲] . Sandra Halverson