لیست قیمت ها

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای انگلیسی به فارسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های ذکر شده در این جدول برای حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیفطرح
طلایینقره ایبرنز
۱ تا ۹ صفحه۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه۰٫۵ تا ۲ روز۰ %13,475 تومان7,292 تومان4,957 تومان
۱۰ تا ۲۵ صفحه۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه۳ تا ۵ روز۵ %12,801 تومان6,927 تومان4,709 تومان
۲۶ تا ۵۰ صفحه۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه۶ تا ۱۰ روز۱۰ %12,127 تومان6,562 تومان4,461 تومان
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه۱۱ تا ۱۷ روز۱۵ %11,453 تومان6,198 تومان4,213 تومان
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه۱۸ تا ۳۰ روز۲۰ %10,780 تومان5,833 تومان3,965 تومان
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه۳۱ تا ۶۸ روز۲۵ %10,106 تومان5,469 تومان3,717 تومان
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه۶۹ تا ۲۰۰۰ روز۳۰ %9,432 تومان5,104 تومان3,469 تومان

تنظیمات صفحه

رنگ مورد نظر را انتخاب کنید لایه سایت زمینه ی سایت