ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم

ترجمه فایل های صوتی

ترجمه و پیاده سازی دقیق و باکیفیتانواع فایل های صوتی از قبیلموسیقی، خبری، آموزشی، ادبی و علمی از/به تمام زبان ها

ترجمه و جاگذاری زیرنویس

ترجمه و جاگذاری هماهنگ و حرفه ای زیرنویس انواع فایل های تصویری از قبیل فیلم ها، انیمیشن هاف تبلیغات و تیزرهای خارجی و همچنین تهیه زیرنویس انواع فایل های تصویری ایرانی جهت کاربردهای متنوع

ترجمه فایل های تصویری

ترجمه و پیاده سازی انواع فایل های تصویری از قبیل فیلم ها، کلیپ ها، اسلایدها و تیزرهای تبلیغاتی

قیمت پایه ترجمه انواع فایل های چندرسانه ای (صوتی، تصویری و زیرنویس)

نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۱۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۱۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۱۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۱۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۲۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۲۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۲۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۲۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۳۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۳۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۳۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۳۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۴۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۴۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۴۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۴۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۵۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۵۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۵۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۵۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۶۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۶۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۶۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۶۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۸۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۸۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۸۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۸۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۹۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۹۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۹۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۹۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۱۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۱۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۱۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۱۰۰۰
نوع خدمت ترجمه واحد زمانی قیمت (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقیقه ۱۰۰۰
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقیقه ۱۰۰۰
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقیقه ۱۰۰۰
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلی دقیقه ۱۰۰۰

انواع فرمت های قابل قبول برای فایل های تصویری

انواع فرمت های قابل قبول برای فایل های صوتی