آرشیو سالانه: ۱ اسفند ۹۴

بیشتر

ترجمه مطلوب

ترجمه مطلوب می تواند تعاریف مختلفی از دیدگاه افراد مختلف داشته باشد. برخی از مترجمان معروف جهان معتقدند که ترجمه مطلوب عبارت است از نزدیکترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد نظر با حفظ مشخصات متن اصلی…

بیشتر

انتقال معنا

ترجمه همواره به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی تلقی می گردد و این در حالی است که بردگردان متن می تواند هنر بسیار پیچیده ای قلمداد گردد که بر عهده ی مترجم می باشد…