لیست قیمت های ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای انگلیسی به فارسی

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای انگلیسی به فارسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های موجود در این جدول برای حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

طرح
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف طلایی نقره ای برنزی
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % 13,475 تومان 7,292 تومان 4,957 تومان
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % 12,801 تومان 6,927 تومان 4,709 تومان
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۱۰ % 12,127 تومان 6,562 تومان 4,461 تومان
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۵ % 11,453 تومان 6,198 تومان 4,213 تومان
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % 10,780 تومان 5,833 تومان 3,965 تومان
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % 10,106 تومان 5,469 تومان 3717 تومان
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % 9,432 تومان 5,104 تومان 3,469 تومان