هزینه ترجمه

لیست قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای فارسی به انگلیسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های این جدول در خصوص حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

طرح ها به تومان
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف طلایی نقره ای برنز
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % ۱۸,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ———-
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % ۱۷,۵۷۵ ۱۳,۳۰۰ ———-
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۱۰ % ۱۶,۶۵۰ ۱۲,۶۰۰ ———-
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۵ % ۱۵,۷۲۵ ۱۱,۹۰۰ ———-
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % ۱۴,۸۰۰ ۱۱,۲۰۰ ———-
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % ۱۳,۸۷۵ ۱۰,۵۰۰ ———-
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % ۱۲,۹۵۰ ۹,۸۰۰ ———-

حداقل تعداد کلمات هر سفارش، ۲۵۰ کلمه می باشد. بدین ترتیب، اگر سفارشی با تعداد کلمات کمتر از ۲۵۰ کلمه نیز در سامانه ثبت گردد، هزینه یک صفحه استاندارد ۲۵۰ کلمه ای برای آن سفارش لحاظ خواهد شد.

لیست قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای انگلیسی به فارسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های موجود در این جدول برای حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

طرح ها به تومان
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف طلایی نقره ای برنزی
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % ۱۳,۴۷۵ ۷,۲۹۲ ۴,۹۵۷
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % ۱۲,۸۰۱ ۶,۹۲۷ ۴,۷۰۹
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۱۰ % ۱۲,۱۲۷ ۶,۵۶۲ ۴,۴۶۱
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۵ % ۱۱,۴۵۳ ۶,۱۹۸ ۴,۲۱۳
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % ۱۰,۷۸۰ ۵,۸۳۳ ۳,۹۶۵
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % ۱۰,۱۰۶ ۵,۴۶۹ ۳۷۱۷
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % ۹,۴۳۲ ۵,۱۰۴ ۳,۴۶۹

حداقل تعداد کلمات هر سفارش، ۲۵۰ کلمه می باشد. بدین ترتیب، اگر سفارشی با تعداد کلمات کمتر از ۲۵۰ کلمه نیز در سامانه ثبت گردد، هزینه یک صفحه استاندارد ۲۵۰ کلمه ای برای آن سفارش لحاظ خواهد شد.

لیست قیمت ترجمه کلیه زبان ها به ازای کلمه/صفحه

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های این جدول در خصوص حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

زبان مبدا به مقصد کیفیت قیمت هر کلمه (تومان) قیمت هر صفحه (تومان)
فارسی به انگلیسی طلایی+ بازخوانی ۷۴ ۱۸,۵۰۰
فارسی به آلمانی طلایی + بازخوانی ۲۳۲ ۵۷,۹۵۰
فارسی به ارمنی طلایی ۱۸۶ ۴۶,۴۹۳
فارسی به اسپانیایی طلایی + بازخوانی ۱۸۸ ۴۷,۰۵۳
فارسی به ایتالیایی طلایی + بازخوانی ۱۸۸ ۴۷,۰۵۳
فارسی به پرتغالی طلایی + بازخوانی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
فارسی به ترکی آذربایجانی طلایی + بازخوانی ۱۸۶ ۴۶,۴۹۳
فارسی به ترکی استانبولی طلایی + بازخوانی ۱۸۶ ۴۶,۳۶۹
فارسی به چینی طلایی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
فارسی به روسی طلایی + بازخوانی ۱۸۶ ۴۶,۳۶۹
فارسی به ژاپنی طلایی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
فارسی به سوئدی طلایی ۳۰۴ ۷۶,۰۷۶
فارسی به عربی طلایی + بازخوانی ۱۱۳ ۲۸,۱۷۷
فارسی به فرانسه طلایی + بازخوانی ۱۸۶ ۴۶,۳۶۹
فارسی به لهستانی طلایی + بازخوانی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
فارسی به هلندی طلایی ۲۹۴ ۷۳,۴۹۲
فارسی به کردی طلایی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
فارسی به کره ای طلایی + بازخوانی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
انگلیسی به فارسی طلایی + بازخوانی ۵۴ ۱۳,۴۷۵
آلمانی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۷۹ ۴۴,۶۷۰
اردو به فارسی طلایی + بازخوانی ۲۵۸ ۶۴,۳۷۲
ارمنی به فارسی طلایی ۱۴۳ ۳۵,۷۶۷
اسپانیایی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۴۴ ۳۶,۱۲۸
اکراینی به فارسی طلایی + بازخوانی ۳۱۲ ۷۸,۰۲۳
ایتالیایی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۴۴ ۳۶,۱۲۸
پرتغالی به فارسی طلایی + بازخوانی ۲۵۸ ۶۴,۳۷۲
تاجیک به فارسی طلایی + بازخوانی ۲۵۸ ۶۴,۳۷۲
ترکی آذربایجانی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۴۳ ۳۵,۷۴۸
ترکی استانبولی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۴۳ ۳۵,۷۴۸
چینی به فارسی طلایی ۲۵۸ ۶۴,۳۷۲
روسی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۴۳ ۳۵,۷۴۸
رومانیایی به فارسی طلایی + بازخوانی ۳۳۵ ۸۳,۶۸۵
ژاپنی به فارسی طلایی ۲۵۸ ۶۴,۳۷۲
سوئدی به فارسی طلایی + بازخوانی ۲۵۸ ۶۴,۳۷۲
عربی به فارسی طلایی + بازخوانی ۸۵ ۲۱,۲۴۲

حداقل تعداد کلمات هر سفارش، ۲۵۰ کلمه می باشد. بدین ترتیب، اگر سفارشی با تعداد کلمات کمتر از ۲۵۰ کلمه نیز در سامانه ثبت گردد، هزینه یک صفحه استاندارد ۲۵۰ کلمه ای برای آن سفارش لحاظ خواهد شد.

لیست قیمت ترجمه همزمان

ثبت درخواست ترجمه همزمان و همچنین ترجمه حضوری به صورت نیم روز و یا ساعتی امکان پذیر است.

خدمات ترجمه هزینه ترجمه
ترجمه همزمان تمام روز ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ترجمه حضوری تمام روز ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

لیست قیمت ترجمه مقاله

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های این جدول در خصوص حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

طرح کیفیت ترجمه شروع  قیمت از کلمه ای توضیحات
طلایی ۱۰۰%  تخصصی ۳۸ تومان مناسب برای مقالات ISI و کنفرانس های بین المللی
نقره ای ۷۰% تخصصی ۲۰ تومان مناسب برای پروژه های علمی و پایان نامه
برنزی ساده و روان ۱۴ تومان مناسب برای مقالات و متون عمومی

حداقل تعداد کلمات هر سفارش، ۲۵۰ کلمه می باشد. بدین ترتیب، اگر سفارشی با تعداد کلمات کمتر از ۲۵۰ کلمه نیز در سامانه ثبت گردد، هزینه یک صفحه استاندارد ۲۵۰ کلمه ای برای آن سفارش لحاظ خواهد شد.

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای از فارسی به انگلیسی ۱۶٫۲۰۰ تومان می باشد.

طلائی

ترجمه تخصصی

 • مناسب برای ترجمه مقاله ‌های علمی- پژوهشی
 • مناسب برای ترجمه مقاله ISI
 • مناسب برای کنفرانس‌های علمی و بین‌المللی
 • به همراه دو بار بازخوانی رایگان و دقیق
 • قیمت مناسب و کیفیتی در سطح بین‌المللی

نقره ای

ترجمه نیمه تخصصی

 • مناسب پروژه‌های دانشگاهی، متن‌های علمی و پایان‌نامه‌ها
 • به همراه یک‌ بار بازخوانی رایگان و دقیق
 • قیمت مناسب و کیفیت بالا

برنزی

مناسب برای متن عمومی

 • مناسب برای ترجمه مقاله
 • مناسب برای متن‌های دارای درجهٔ اهمیت عادی
 • قیمت ارزان و با کیفیت